חדר נקי ביולוגי של קנגיואן

חדר AC Mahine

מערכת צינור אוויר

מסדרון חדר נקי

חדר עבודה נקי

תהליכים מהיינר

תהליך צנרת